Piotr Kutiak
tel. 663 740 066
e-mail: piotrkutiak@wp.pl
Więcej...

Obszary Chronionego Krajobrazu w Województwie Podkarpackim

Na terenie województwa podkarpackiego istnieje 17 obszarów chronionego krajobrazu o łącznej powierzchni około 522 tys. ha.

 • Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 50 512 ha. Na terenie tego Obszaru występuje duża mozaikowość środowisk od piaszczystych wydm do bagien, torfowisk oraz wód otwartych. Na terenie tego obszaru znajduję się cztery rezerwaty "Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim", "Pateraki" i "Jaźwiana Góra" oraz „Zabłocie”.
 • Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 23570 ha. Rosną tu bory mieszane, fragmenty grądów i buczyny karpackiej.
 • Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 11 800 ha. Dominują tu lasy liściaste, grądowe i mieszane oraz "reliktowe" stanowiska lasów bukowo-jodłowych. Najcenniejsze przyrodniczo tereny zostały poddane pod ochronę w formie rezerwatów przyrody pod nazwą "Wydrze" i "Suchy Łuk".
 • Hyżniańsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 24 620 ha. Zajmuje on południowo-zachodnią część Pogórza Dynowskiego. Rosną tu grądy i buczyna karpacka, a w dolinach rzecznych spotyka się pozostałości lasów łęgowych. Na obszarze znajdują się dwa rezerwaty: „Mójka”, gdzie przedmiotem ochrony jest las bukowo-jodłowy i stanowisko bobra europejskiego oraz rezerwat „Wilcze”.
 • Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 14 207 ha. Charakterystyczną cechą tego Obszaru jest obecność pokrywy lessowej w jego północnej części oraz strefy przejściowej do pokrywy z utworów fliszowych w południowej części. Spotyka się tu wilgotne łąki z ostrożeniem oraz z rajgrasem wyniosłym. Kompleks leśny z licznym udziałem starodrzewia bukowego jest chroniony w rezerwacie „Wielki Las”.
 • Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 31 574 ha położony jest w gminach: Horyniec, Narol, Cieszanów, Lubaczów. Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu cechuje wysoki stopień naturalności krajobrazu oraz duża lesistość (ok. 52%). Na terenie Obszaru istnieją dwa rezerwaty przyrody "Minokąt" i "Jedlina".
 • Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 47 346 ha położony w gminach: Bircza, Dubiecko, Dynów, Fredropol, Jawornik Polski, Krasiczyn, Krzywcza, Pruchnik, Przemyśl, Rokietnica, Roźwienica i Żurawica. Znaczną powierzchnię obszaru porastają lasy liściaste i mieszane o wysokim stopniu naturalności. Szczególnie piękna jest dolina Sanu i Wiaru.. Najcenniejsze obszary zostały objęte ochroną w formie rezerwatu przyrody „Leoncina”. Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 52 408 ha położony jest w gminach: Adamówka, Oleszyce, Sieniawa, Stary Dzików, Tryńcza, Wiązownica.
 • Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu w swoich granicach zawiera duży kompleks tzw. Lasów Sieniawskich, stanowiących dawniej część Puszczy Solskiej. Najcenniejsze obszary drzewostanu mieszanego zostały objęte ochroną w ramach rezerwatu przyrody pn. "Lupa".
 • Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 99 667 ha położony na terenie gmin: Baligród, Brzozów, Czarna, Dydnia, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Nozdrzec, Sanok, Solina, Zagórz, Ustrzyki Dolne. Cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym tereny zostały uznane za rezerwaty przyrody. W rezerwacie "Przełom Osławy pod Duszatynem" chroni się najpiękniejszy przełomowy fragment doliny rzeki Osławy wraz z otaczającym go drzewostanem bukowo-jodłowym, natomiast w rezerwacie "Olsza Kosa w Stężnicy" stanowisko olszy zielonej.
 • Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 9 489 ha położony w gminach: Brzozów, Domaradz, Haczów, Jasienica Rosielna, Korczyna, Krościenko, Wojaszówka. Tutaj dla ochrony stanowisk cisa pospolitego ustanowiono rezerwaty przyrody "Kretówki" i "Cisy w Malinówce".
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego o powierzchni 81 962 ha położony w gminach: Besko, Bukowsko, Dębowiec, Dukla, Iwonicz, Komańcza, Lipinki, Miejsce Piastowe, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Rymanów, Sanok, Zagórz, Zarszyn. Na terenie Obszaru istnieją rezerwaty przyrody "Rezerwat Tysiąclecia na Cergowej Górze", Bukowica", "Igiełki" i "Cisy w Nowej Wsi". W dwóch ostatnich zostały poddane pod ochronę naturalne stanowiska cisa.
 • Przecławski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 4 734 ha leży w części gmin: Radomyśl Wielki, Wadowice Górne, Żyraków. Część Obszaru obejmuje Mikroregion Wysoczyzny Radgoszczańskiej. W jej skład wchodzą dwa większe kompleksy leśne w rejonie Nagoszyna i Wadowice Górne. W celu ochrony naturalnych zbiorowisk roślinności torfowiskowej został utworzony rezerwat przyrody "Bagno Przecławskie".
 • Jastrząbsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 19 329 ha leży w części gmin: Czarna, Radomyśl Wielki, Wadowice Górne, Żyraków. Obszar obejmuje fragment Wysoczyzny Radgoszczańskiej. Do najcenniejszych zbiorowisk roślinnych należą torfowiska przejściowe i bory bagienne, chronione m.in. w rezerwacie "Torfy". Osobliwością florystyczną jest stanowisko pióropusznika strusiego w Podlesiu Machowskim, chronione w rezerwacie "Słotwina".
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego o powierzchni 15 174 ha położony na terenie gmin: Brzostek, Jodłowa, Pilzno, Szerzyny. Obejmuje on teren Pogórza Ciężkowickiego położony między dolinami Dunajca i Wisłoki. Obszar ten wyróżnia się znacznie zróżnicowaną rzeźbą terenu począwszy od dolin rzek - Dunajca, Białej i Wisłoki, po najwyższe wzniesienia Wału i Lubinki. Do najbardziej interesujących należy północno-zachodnia część Obszaru, w znacznym stopniu zalesiona. Dominują tu żyzne lasy bukowe tworzące podgórską formę buczyny karpackiej oraz grądy. Kompleks leśny okolic Dęborzyna stanowi cenny obiekt florystyczny ze względu na występowanie tu wielu rzadkich roślin, m.in. kłokoczki południowej oraz pióropusznika strusiego.
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego o powierzchni 20 004 ha położony jest w części gmin Dębica, Brzostek, Pilzno i w mieście Dębica. Charakteryzuje się on bardzo dużym urozmaiceniem rzeźby terenu, co decyduje o jego wysokich wartościach krajobrazowych. Około 36 % powierzchni Obszaru stanowią lasy. Przeważają zbiorowiska siedlisk żyznych - głównie buczyny i grądy. W północnej części znajdują się płaty muraw kserotermicznych. Na terenie Obszaru w rezerwacie przyrody "Kamera" chronione jest naturalne skupiska kłokoczki południowej oraz dobrze wykształcone zbiorowiska żyznej buczyny karpackiej.