Piotr Kutiak
tel. 663 740 066
e-mail: piotrkutiak@wp.pl
Więcej...

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

Ekologiczna Sieć Natura 2000 w województwie podkarpackim

(stan na dzień 4 listopada 2008 r.)

Wyznaczone obszary specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 zajmują łączną powierzchnię 507 773 ha stanowiąc 28,5% województwa podkarpackiego.

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

 • Góry Słonne PLB 180003– powierzchnia 55 036,8 ha, obszar położony w województwie podkarpackim na terenie gmin: Bircza, Fredropol, Lesko, Olszanica, Sanok – gmina wiejska, Sanok – gmina miejska, Tyrawa Wołowska, Ustrzyki Dolne. W granicach ostoi znajdują się następujące formy ochrony przyrody: Park Krajobrazowego Gór Słonnych oraz rezerwaty: Buczyna w Wańkowej, Chwaniów, Cisy w Serednicy, Na Opalonym, Na Oratyku, Nad Trzciańcem, Góra Sobień, Dyrbek, Bobry w Uhercach, Polanki. Obszar obejmuje fragment Gór Słonnych, których najwyższy szczyt Słonny wznosi się na wysokość 671 m npm.. Góry Słonne stanowią granicę europejskiego działu wodnego pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym. Rusztowy układ grzbietów tych gór ciągną się z północnego zachodu na południowy wschód. Gęsta jest sieć rzeczna, a poszczególne cieki często tworzą odcinki przełomowe. Osobliwością jest występowanie licznych słonych źródeł, dającym początek blisko 80 potokom o wodzie słonawej. Na terenie obszaru występuje dwupiętrowy układ leśnych zbiorowisk. W pasie pogórzy (do 500 m npm) występują głównie leśne zbiorowiska grądowe w odmianie wschodniokarpackiej. W reglu dolnym dominują lasy bukowe i bukowo-jodłowe. Zaludnienie obszaru jest niewielkie, osady koncentrują się głównie w dolinach. Wśród lasów znajdują się enklawy pól uprawnych i dawnych pastwisk, gdzie prowadzona była gospodarka pasterska. Obecnie na znacznej części tereny nieleśne ulegają stopniowej sukcesji w kierunku zbiorowisk zaroślowych i leśnych.
 • Lasy Janowskie PLB 60005 – na terenie województwa podkarpackiego obejmuje obszar 26 525,30 ha, pozostała część na terenie województwa lubelskiego. Obszar obejmuje gminy Jarocin, Pysznica, Radomyśl nad Sanem i Zaklików.
 • Puszcza Solska PLB 60008 na terenie województwa podkarpackiego obejmuje obszar 11 439,90 ha, pozostała część na terenie województwa lubelskiego. Obszar obejmuje gminy Cieszanów, Harsiuki i Narol.
 • Pogórze Przemyskie PLB 180001 obejmuje obszar 65 366,10 ha na obszarze gmin Ustrzyki Dolne, Rokietnica, Roźwienica, Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, Żurawica, Dynów.
 • Bieszczady PLC 180001 obejmuje obszar 111 519, 50 ha na obszarach gmin Czarna, Lutowiska, Komańcza Zagórz, Baligród, Cisna i Solina. Ostoja obejmuje w całości Bieszczadzki Park Narodowy, Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy z 6 rezerwatami przyrody: Cisy na Górze Jawor, Gołoborze, Olszyna Łęgowa w Kalnicy, Sine Wiry, Woronikówka, Zwiezło; oraz Park Krajobrazowy Doliny Sanu z 6 rezerwatami przyrody: Hulskie im. Stefana Myczkowskiego, Krywe, Przełom Osławy pod Duszatynem, Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku, Tarnawa, Zakole. Część terenu chronionego w ramach tego obszaru znajduje się na terenie Wchodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 • Beskid Niski PLB 180002 w województwie podkarpackim obejmuje obszar 86 972 ha, pozostała część na terenie województwa małopolskiego. Obszar obejmuje gminy Dębowiec, Krępna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Bukowsko, Komańcza, Zarszyn. Występują tu następujące formy ochrony: Magurski Park Narodowy, Jaśliski Park Krajobrazowy, rezerwaty: Cisy w Nowej Wsi, Igiełki, Kornuty, Modrzyna, Przełom Jasiołki, Rezerwat Tysiąclecia na Cergowej Górze, Wadernik, Źródliska Jasiołki .Ponadto OSO obejmuje Obszar Chronionego Beskidu Niskiego i Obszar Chronionego Krajobrazu Województwa Nowosądeckiego.
 • Puszcza Sandomierska PLB 180005 obejmuje 129 115,6 ha na terenach gmin Baranów Sandomierski, Bojanó, Cmolas, Dzikowiec, Głogów Małopolski, Grębów, Jeżowe, Kamień, Kolbuszowa, Majdan Królweski, Mielec, Nisko, Niwiska, Nowa Dęba, Panew Narodowa, Raniżów, Sędziszów Małopolski, Sokołów Małopolski, Stalowa Wola, Świlcza, Tuszów Narodowy i Zaleszany.
 • Roztocze PLB 600012 w województwie podkarpackim obejmuje obszar 21 798 ha, pozostała część na terenie województwa lubelskiego. Obszar obejmuje gminy Horyniec Zdrój i Narol.

Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

 • Ostoja Magurska PLH 180001 – powierzchnia 19 439 ha położona na terenach gmin: Dębowiec, Krempna, Nowy śmigród, Osiek Jasielski, Dukla, Lipinki, Sękowa;
 • Bieszczady PLC 180001 o powierzchni 107 317,9 ha, obejmuje gminy Czarna, Lutowiska, Komańcza, Zagórz, Baligród, Cisna oraz Solina;
 • Kołacznia PLH 180006 – powierzchnia do 1 ha, obszar położony na terenie gminy Nowa Sarzyna;
 • Fort Salis Soglio PLH 180008 – powierzchnia 0 ha, obiekt Twierdzy Przemyśl
 • Uroczyska Lasów Janowskich PLH 060031 – powierzchnia 4 238 ha, ostoja znajduje się w południowo –wschodniej Polsce, na terenie Równiny Biłgorajskiej; ostoja obejmuje trzy najcenniejsze fragmenty Lasów Janowskich: „Imielty Ług” na zachodzie, „Nad Branwią” w centrum, „Bagno Rakowskie” na wschodzie;
 • Rymanów PLH 180016 – powierzchnia 5 181,81 ha, obszar położony na Pogórzu, na północ od Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, w południowej części Kotliny Sandomierskiej, ostoja położona wśród rozległych lasów sieniawskich;
 • Trzciana PLH 180018 – powierzchnia 2 624,83 ha, ostoję stanowi nieużytkowany strych kamiennego kościoła
 • Sztolnie w Węglówce PLH 180009 – powierzchnia 0 ha, obszar obejmuje zespół sztolni położonych na wysokości 250 m npm w gminie Korczyna;
 • Jasiołka PLH 180011 – powierzchnia 686,73 ha, ostoja obejmuje odcinek rzeki Jasiołki prawobrzeżnego dopływu rzeki Wisłoki na odcinku 76 km wraz z jej doliną na terenie Beskidu Niskiego. Źródła tej rzeki znajdują się na stokach góry Kanasiówka. Występuje tutaj skójka gruboskorupowa.
 • Łysa Góra PLH 180015 – obszar położony na terenie gminy Nowy Żmigród, obejmuje masyw Łysej Góry o wysokości 641 m n.p.m., wraz z rezerwatem o tej samej nazwie, Obszarem Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego i enklawą Magurskiego Parku Narodowego pod nazwą Mały Lasek. Teren ostoi to las jodłowo-bukowy, z występującym cisem pospolitym oraz płatami jaworzyny. Kompleks leśny otoczony jest polami uprawnymi oraz łąkami.
 • Horyniec PLH 180017 – powierzchnia 5 630,29 ha, obszar leży w gminie Horyniec Zdrój,
 • Bednarka PLH 120033 – powierzchnia 1 289,15 ha, ostoja znajduje się w większości na terenie woj. małopolskiego, niewielka część na terenie woj. podkarpackiego, obszar obejmuje wieś Bednarka położoną na skraju Beskidu Niskiego; obejmuje obszar żerowania oraz kolonię rozrodczą podkowca małego która znajduje się na strychu cerkwi. Cerkiew ta wybudowana w 1900 roku, obecnie użytkowana jest jako kościół rzymsko katolicki.
 • Góry Słonne PLH 180013 – powierzchnia 55 880 ha, obszar położony w rejonie woj. podkarpackiego, w granicach Parku Krajobrazowego Gór Słonnych (obejmuje miasto i gminę Sanok oraz gminę Tyrawa Wołowska w powiecie Sanok, gminy Lesko i Olszanica w powiecie Lesko oraz miasto i gminę Ustrzyki Dolne w powiecie Ustrzyki Dolne);
 • Ostoja Jaśliska PLH 180014 zajmuje powierzchnię 29 909 ha. Ostoja znajduje się w Beskidzie Niskim, obszar usytuowany jest między Przełęczą Łupkowską a Przełęczą Dukielską, obejmuje górne dorzecze Jasionki i źródliska Wisłoka, Górę Cergową oraz łąki koło Królika Polskiego, Zawadki Rymanowskiej i Jaślisk. Obszar obejmuje górne dorzecze Jasiołki i źródliska Wisłoka we wschodniej części Beskidu Niskiego, aż po Cergową Górę oraz Zawadkę Rymanowską i Królik Polski na północy. W granicach obszaru znajdują się następujące formy ochrony przyrody: Jaśliski Park Krajobrazowy oraz rezerwaty: Kamień nad Jaśliskami, Modrzyna Przełom Jasiołki, Wadernik, Źródliska Jasiołki, Tysiąclecia na Cergowej Górze, Cisy w Nowej Wsi, Bukowica.
 • Rzeka San PLH 180007 – powierzchnia 1 374,5 ha, obszar położony w powiatach Sanok, Brzozów, Przemyśl, Rzeszów, Jarosław. Położony na wysokości 175-280 m n.p.m. obejmuje odcinek środkowego Sanu;
 • Uroczysko Puszczy Solskiej PLH 060034 – powierzchnia 15 344 ha, ostoja znajduje się na terenie Roztocza, obszar obejmuje najcenniejsze przyrodniczo fragmenty Puszczy Solskiej, w skład ostoi wchodzą: Lasy Józefowskie i Dolina Tanwi na południowym wschodzie, Wielkie Bagno w centrum kompleksu oraz Bagna Obary położone w zachodniej części kompleksu.